DOCUMENTOS TRADUCIDOS RELATIVOS A LA LEGISLACIÓN SUECA PARA SER UTILIZADOS EN ESPAÑA:

TODOS LOS DOCUMENTOS ESTÁN APROBADOS POR EL NOTARIO PÚBLICO, SR. D. BENGT PERSIUS, BOX 100065, SE-434 21 KUNGSBACKA, SUECIA, TEL. +46-300-19090, FAX. +46-300-19885

IMPRIMA LA/S LEY/ES QUE LE INTERESEN Y ENVÍESELAS AL NOTARIO PÚBLICO SR. D. BENGT PERSIUS PARA SU LEGALIZACIÓN. Apostille

 

FÄRDIGA ÖVERSÄTTNINGAR AVSEENDE SVENSK LAGSTIFTNING,
ATT ANVÄNDAS I SPANIEN:

SAMTLIGA DOKUMENTEN ÄR GODKÄNDA AV NOTARIUS PUBLICUS BENGT PERSIUS, BOX 100065, SE-434 21 KUNGSBACKA, TEL. (+46-) 0300-19090, FAX. (+46-) 0300-19885

PRINTA UT AKTUELL LAGSTIFTNING, SKICKA DEN TILL N.P. BENGT LION FÖR LEGALISERING. ApostilleUppdaterat 2016


I.- från ÄRVDABALKEN

* 2 kap. Om skyldemans arvsrätt.

* 3 kap. Om makes arvsrätt: så och om rätt för den först avlidne makens arvingar i boet efter den sist avlidne maken.

* 4 kap. (Om arvsrätt vid adoptivförhållande).

I.- del CÓDIGO DE HERENCIAS

* Capítulo 2. Sobre el derecho de herencia de los parientes.

* Capítulo 3. Sobre el derecho de herencia del cónyuge asimismo sobre el derecho de herencia de los herederos del cónyuge premoriente a la sucesión del cónyuge que falleció último.

* Capítulo 4. (Sobre el derecho de herencia en las relaciones adoptivas).

II.- från ÄRVDABALKEN

* 19 kap. Om boutredningsman och testamentexekutor (dödsbo är juridisk person i Sverige och har rätt att sälja).

II.- del CÓDIGO DE HERENCIAS

* Capítulo 19. Sobre el albacea y el ejecutor testamentario (la herencia yacente es persona juridica en Suecia y tiene el derecho de venta

III.- från ÄKTENSKAPSBALKEN

* 9 kap. Allmänna bestämmelser om bodelning 1994:265 (NJA nr: 194:48) om giltighet av en underskrift.

III.- del CÓDIGO MATRIMONIAL

* Capítulo 9. Disposiciones generales relacionadas con la partición de bienes 1994:265 (NJA nr: 194:48) sobre la validez de las firmas.

IV.- från ÄKTENSKAPSBALKEN (PARTIELL BODELNING)

* 9 kap Allmänna bestämmelser om bodelning.

* 11 kap. Andelar och lotter.

* 13 kap. Verkan av bodelning.

* 16 kap. Registreringsärenden.

* Högsta domstolen (Stockholm) beslut i dom 191:284 (NJA nr: 191:49) från 91-05-30. Lagkommentar av Örjan Teleman "Bodelning..." och lagkommentar av Karnov.

IV.- del CÓDIGO MATRIMONIAL (PARTICIÓN PARCIAL DE BIENES)

* Capítulo 9. Disposiciones generales acerca de la particion de bienes.

* Partes y lotes.

* Efectos de la partición de bienes.

* Registro.

* Sentencia del Tribunal Supremo (Estocolmo) 191:284 (NJA nr: 191:49) del 30-05-1991 Comentario de Örjan Teleman a la ley "Partición..." y comentario de Karnov a la ley.

V- FÖRÄLDRABALKEN 6:1

* 9 kap. Om underårigs omyndighet.

* 10 kap. Om förmyndaren.

* 12 kap. Allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet / Förmyndares skyldigheter.

* 13 kap. Föräldrars förmyndarförvaltning / Föräldrars rådighet.

V.- TRADUCCIÓN PARCIAL DEL CÓDIGO DE PATERNIDAD

* Capítulo 9. Sobre la minoridad de un menor de edad.

* Captulo 10.Sobre los titulares de la Patria Potestad.

* Capítulo 12. Disposiciones generales sobre las actividades de titulares de Patria y Potestad, tutores y administradores legales / Los deberes de los titulares de la Patria Potestad.

* Capítulo 13. Administración de los progenitores bajo la Patria y Potestad / Habilidad paternal.

VI.- från BOKEN "ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO EN EL EXTERIOR – TEXTOS NORMATIVOS BÁSICOS"
Sammanfattning av spansk lag 29/1987 från den 18:e december angående arv- och gåvoskatt (5 kap)

VI.- del volumen "ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN EL EXTERIOR – TEXTOS NORMATIVOS BÁSICOS" Extracto de la ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones (capítulo 5).

VII.- JUSTITIEDEPARTEMENTET

* Intyg ang. svensk konkursrätt - (Lag 1987:672. Kap 1, §1; kap 2, § 24; kap 3, § 1, 2 och 3; kap 4, § 3; kap7, § 8; kap 8, § 6 och kap10, §1).

  • Dom i Spaniens Högsta Domstol, mål nr 1965/88, daterad 1996-09-10, avseende exekvatur i Spanien. Innebörden av detta prejudikat är att högsta domstol i sin dom fastställt att svensk tingsrätt beslut på konkursrättens område är verkställbar i Spanien, jml § 951 L.E.C.

 

FULLMAKTER, Mallar för att köpa, sälja, arv eller generell fullmakt.

Welcome to the web site of the public notaries of Spain

VII.- de LA SECRETARIA GENERAL DEL
GOBIERNO – MINISTERIO DE JUSTICIA

* Certificado referente al derecho sueco de declaración en quiebra. - (Ley 1987:672. Capítulo 1, artículo1; capítulo 2, artículo 24; Capítulo 3, artículos 1, 2 och 3; capítulo 4, artículo 3; capítulo 7, artículo 8; capítulo 8, artículo 6 y capítulo 10, artículo1).

* Sentencia del Tribunal Supremo de España caso núm. 1965/88, de fecha 10-09-1996, en relación al execuator en España. El contenido de esta sentencia que sienta precedente, determina que la sentencia de un tribunal sueco, en lo que se refiere al derecho de la declaración en quiebra, es aplicable en España, jml, artículo 951 L.E.C.

 

 

 


Denna sida är producerad av f.d. Konsul för Spanien i Göteborg, Toni Schönfelder . Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el ex Cónsul Honorario de España en Gotemburgo, Sr. D. Toni Schönfelder Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by the former Consul of Spain in Gothenburg, Mr Toni Schönfelder The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.

Golf i Spanien Golf in Spain Golf in Spain Golf in España

Hyra semesterbostad i Spanien Let a property in Spain Ferienhauser in Spanien Alquilar in España

Hyr bil i Spanien på 19 mest populära platser Car rental in 19 mayor places in Spain Autovermietung in den 19 wichtigsten ortens Spanien Coche Alquilare in España

Biluthyrning World Wide Car Rental / Rent a Car World Wide Autovermietung in der ganzen Welt
© 1995-2002 Weblabbet AB