MALLAR FÖR FULLMAKTER ATT ANVÄNDAS I SPANIEN

Fullmakts-mallar för att köpa fastighet, sälja fastighet, vid arv och en stor generell fullmakt för bruk i Spanien.

Dessa mallar är avsedda för normala behov. Man måste, enligt spansk lag, förstå innebörden av det man skriver på. Be ditt ombud om en kortfattad översättning till svenska språket.

  1. Fyll i fullmakten, mycket noggrant
  2. Gå till en Notarius Publicus i Sverige (finns i varje kommun), eller i Spanien, och underteckna inför denne
  3. Är fullmakten undertecknad i Sverige, måste den, efter Notarius Publicus, sändas till Spanska Ambassaden för legalisering, innan den är giltig. OBS: bifoga en passkopia till Ambassaden. Eller så kan Notarius Publicus i Sverige förse handlingen med en Apostille stämpel då behöver handlingen ej skickas till Spanska Ambassaden.

APOSTILLA

 

BASES PARA PODERES PARA USAR EN ESPAÑA

Bases para poderes para Vender inmueble, Comprar inmueble, en caso de herencia y un poder General muy amplio, todos ellos para ser usados en España.

Estos poderes están destinados a casos normales. Según las leyes vigentes en España debe Ud. comprender el contenido de los documentos que se firman.

  1. Rellene el poder muy cuidadosamente
  2. vaya a un Notario Publico en Suecia (los hay en todos los municipios), o bien en España y firme el poder delante del mismo
  3. si el poder ha sido firmado en Suecia, después de la visita al Notario Público, debe enviarse el documento a la Embajada de España para su legalización. IMPORTANTE: adjunte siempre una fotocopia de su pasaporte.

APOSTILLA

 

Följande information lämnas som en allmän guide. Innan kontraktsskrivning - sök ALLTID professionell hjälp! Längst ned på sidan kan du dels få hjälp att skaffa en Notario i Spanien samt läsa ännu mer om Spanien på andra länkade informationssidor.

Kostnader
Att köpa bostad i Spanien innebär ett stort pappersarbete och en del sidokostnader som tillkommer. Som en allmän riktlinje bör köparen räkna med ett tillägg på 10 % på kontrakterat pris för att täcka dessa kostnader, som är:

Omsättningsskatt/moms
Detta är den största posten som drabbar din plånbok ; 6 % IVA ( VAT ) moms på begagnade objekt och 7 % plus ½ - 1 % stämpelskatt på nya objekt ( nybyggen ) och 16 % på tomtmark.
Om man köper ett nybygge och planerar att bygga pool eller garage, försök att få in tillvalen i samband med det ursprungliga köpet för att undvika ett senare tillägg på den högre procentsatsen 16 % om du bygger till senare!

Notariatkostnader (Welcome to the web site of the public notaries of Spain )
Denna kostnad tillkommer utifrån en lagligen bestämd skala och du får räkna med ca 50.000 pesetas minimum ( ca 250 kronor jan 2001 ), men kan öka dramatiskt om andra faktorer tillkommer såsom t.ex.amortering på lån.

Advokatarvoden
Förmodligen den bästa investeringen du kan göra i samband med ett fastighetsköp i Spanien - i annat fall kan det stå dig dyrt! Räkna med ca 100.000 pesetas ( ca 500 kronor jan 2001 ) vid köp av fastighet i prislägena 10 - 20 millioner pesetas ( ca 500.000 - 1 MSEK jan 2001 ) Se mer nedan

Registrering ( inskrivning fastighetsregister )
Att få fastigheten registrerad i sitt eget namn - motsvarande lagfart i Sverige - kostar ca 20.000 - 50.000 pesetas

Vem betalar vad?
Spansk lag stadgar att, om ej annat anges i kontrakt, skatter och avgifter delas lika mellan köpare och säljare enligt följande:

Köparen betalar
Omsättningsskatten/momsen eller IVA
Registreringskostnader
Notariatkostnader

Säljaren betalar
Plus Valia tax, som beräknas på värdehöjning sedan senaste köp
Notariatkostnader för kontraktsskrivningen
Mäklararvode

Dessa tumregler följs inte alltid slaviskt utan det kan ofta bli så att köparen slutligen betalar för de flesta av posterna. Alla skulder som belastar en fastighet i Spanien följer med denna vid överlåtelse till ny ägare - ännu ett gott skäl att anlita professionell hjälp av spansk advokat för att uppdaga undanhållna uppgifter från säljarens sida!

Mer information
Spanskt pappersarbete - formalia - är komplext och kräver ordentlig förståelse från professionella medhjälpares sida. Även om det finns många böcker och handledningar i ämnet, bör dessa användas med försiktighet och endast betraktas som hjälpmedel för en ytlig förståelse.

Köpa hus i Spanien
Du har hittat det rätta stället du vill köpa. Du har gått igenom ekonomin kring köpet och informerat dig om de olika kostnaderna, avgifterna och övriga utgifterna som har samband med köpet. Vad gör du nu?

Advokatutreding
Du bör konsultera en spansk advokat som har erfarenhet av fastighetsaffärer både när du köper och säljer. Lita inte på välmenande amatörer då mångas erfarenheter talar för att du i sådant fall kan komma att hamna i betydande svårigheter. I sämsta fall kan det sluta med att du finner att du inte ens äger egendomen du har köpt! Om du hamnar i svårigheter måste du anlita en advokat i slutänden. Din advokat kommer då att noggrant utreda att den person som uppträder som säljare verkligen är behörig och befogad att sälja egendomen, dvs att den säljare du har kontakt med är den verklige ägaren. Det kan var en stor trygghet för dig att veta detta INNAN du köper!

Din advokat kommer även att göra en ordentlig utredning för att fastställa att inga okända skulder häftar vid egendomen. Denna utredning innefattar alla sådana skulder som enligt spanska bestämmelser är knutna till en fastighet/lägenhet; obetalda skatter, el- och telefonräkningar, kommunala avgifter och obetalda amorteringar på lån är exempel på sådana skulder. Om dessa alltjämt kvarstår och du inte fått information om dessa kan du bli mycket överraskad efter ett köp – du får som ny ägare svara för dessa eftersom sådana skulder följer med egendomen!

Anm: före 1992 var det skattemässigt fördelaktigt att köpa genom juridisk person dvs eget företag. Det var då vanligt att ett Gibraltar-registrerat företag skapades för ändamålet, men numera har spansk lagstiftning ändrat förutsättningarna radikalt och om ett sådant köp överväges bör man beakta att det kan vara en kostsam affär. I vart fall bör professionellt juridiskt biträde begäras för en konsekvensutredning i varje särskilt fall.

Kostnader i samband med köpet
Det är svårt att i varje särskilt fall precisera de aktuella kostnaderna för köpet. Men som en riktlinje kan anges följande procentenheter på köpesumman:

Advokat. registrering, notariat 3-4%
Överlåtelseskatt 6%

Utöver dessa tillkommer en lokal skatt känd under namnet ”plusvalia”. Vanligen svarar säljaren för denna men ibland betalar köparen denna, beroende på avtal mellan parterna. Skatten varierar från stad till stad men är vanligen ingen större utgiftspost.

Om du köper direkt från ett byggföretag betalar du ingen överlåtelseskatt men däremot moms IVA ( VAT ) enligt följande:

Tomtmark 16 %
Nybyggd villa 7 %
Kommersiella fastigheter 16 %

Löpande kostnader efter köpet
Avgifter ( Impuesto sobre bienes inmuebles – IBI )
Årliga avgifter till den lokala kommunala myndigheten (Ayuntamiento). Beloppet varierar mellan 0,4 % till 1,3 % för byggnad i stad ( 0,3 % till 1,22 % för rustika byggnader ) beroende på i vilken kommun egendomen är belägen.

Gemensamhetsavgifter (cuotas de comunidad)
Detta är ingen skatt men en avgift som i allmänhet utgår för urbanisationer eller lägenheter. Avgiften varierar med hänsyn till den servicegrad som erbjuds området eller huset där lägenheten finns, t.ex avgifter för swimmingpool, trädgårdsskötsel etc och bör uppmärksammas i ett tidigt skede inför ett köp.

Allmänt
Det kan alltså finnas andra utgifter än skatter som bör beaktas.

Förmögenhetsskatt
Värdet på egendomen sammanläggs med andra tillgångar som beräkningsunderlag för eventuell förmögenhetsskatt

Inkomstskatt
Tänk på att inkomstskatt kan bli aktuell om du hyr ut din lägenhet eller villa. Inkomsten för uthyrning sammanräknas med annan inkomst och beräknas med 1,1 % på ett nyligen fastställt ”taxeringsvärde” på egendomen och 2 % i andra fall.

Valutor
Se även våra dagsaktuella valutakurser där du kan se hur mycket t.ex 10.000.000 Euro är i svenska kronor eller omvänt!

SPANIEN MER INFORMATION OM SPANIEN: http://www.spaininformation.org/s_Main.html

NOTARIO Har du redan ett köp på gång? Behöver du hjälp med handlingar på plats i Spanien? När du väl bestämt dig för vilken fastighet, hus eller lägenhet som du vill köpa, kan vi även hjälpa dig att skaffa den rätta Advokaten och lokala Notarion som skall hjälpa till med de formella spanska handlingarna för rätt registrering av escritura mm i Spanien. Du behöver bara ange var i Spanien ( stad/by och provins ) så kan vi lotsa dig vidare - skicka mail här!

 

Golf i Spanien Golf in Spain Golf in Spain Golf in España

Hyra semesterbostad i Spanien Let a property in Spain Ferienhauser in Spanien Alquilar in España

Hyr bil i Spanien på 19 mest populära platser Car rental in 19 mayor places in Spain Autovermietung in den 19 wichtigsten ortens Spanien Coche Alquilare in España

Biluthyrning World Wide Car Rental / Rent a Car World Wide Autovermietung in der ganzen Welt

Denna sida är producerad av f.d. Konsul för Spanien i Göteborg, Toni Schönfelder . Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el ex Cónsul Honorario de España en Gotemburgo, Sr. D. Toni Schönfelder Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by the former Consul of Spain in Gothenburg, Mr Toni Schönfelder The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.

Toni Schönfelder © 1995-2009