ARV I SPANIEN

0198

OBS

Alla som köper eller säljer fastighet i Spanien måste ansöka om ett NIE nummer. Alltså även vid dödsbo, måste alla inblandade ansöka om ett NIE nummer.
Detta är en lag som tillkom 2005.

DEL 1 (klicka här för att komma till DEL2)

"Spanien Information" ger här några allmänna råd vad man bör tänka på när man har ett arv i Spanien och är svensk medborgare eller (§1) har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

Bouppteckning , arvsskifte och omregistrering av egendom som finns i Spanien och som utgör kvarlåtenskap efter svensk medborgare innebär ofta en komplicerad procedur. Dessutom tillämpar man olika regler i olika delar av Spanien.

Sveriges konsul i Barcelona som även är medlem i Barcelonas advokatsamfund har för svenska UD sammanställt en del information som vi har sammanfattat och kompletterat med de erfarenheter från "Spanien Information". Vi har här valt att informera om allmänna tillvägagångssättet för att genomföra en bouppteckning samt skifte i okomplicerade arvsärenden.

Från "Spanien Information"s sida rekommendera vi att använda en på orten i Spanien känd advokat som har erfarenhet i dylika ärenden med utlänningar, eller någon renommerad agentur som specialiserad sig med att hjälpa svenskar med dylika ärenden. Det finns i alla stora turistorter efter Spaniens kust mycket engagerade och kunniga skandinaver som hjälper mot ersättning svenskar i behov av hjälp. MEN kolla samtidigt upp eventuell hjälp med andra svenskar på orten, det finns många lycksökare av alla nationaliteter, det är dessa fall vi ser mest av på "Spanien Information", och efteråt kan man oftast göra väldigt lite... så läs detta noggrant!

RÄKNA MED ATT DET BLIR KOSTSAMT eftersom det krävs mycket tid och många handlingar skall legaliseras, översättas, alla handlingar skall förses med en APOSTILLE stämpel som erhålles av Notarius Publicus i SVERIGE,

 

Inledningsvis vill vi göra dig uppmärksam på att det är brådskande att ta tag i formaliteterna efter dödsfallet, då man senast, 6 månader efter dödstillfället måste vara igång med handlingarna, man kan via sitt ombud i Spanien (för detta krävs en fullmakt utställd på en i Spanien boende person som måste underskrivas inför svensk Notarius Publicus Man kan begära dispens upp till 12 månader om särskilda skäl föreligger.

Gör man inte detta räkna med betydande krångel som är tidsödande och fördyrar det hela ytterligare.

svensk arvslagstiftning skall tillämpas vid bouppteckning och skifte av kvarlåtenskap belägen i Spanien och som efterlämnats av svensk medborgare. Detta gäller oberoende av var arvlåtaren hade sin hemvist eller var denne avled. Även den ekonomiska relationen mellan makarna i ett äktenskap som upplöses genom den ene makens bortgång skall vanligtvis styras av svensk lag. Innehållet av gällande svenska normer på båda områden , ärvdabalken och äktenskapsbalken, måste bevisas och bekräftas.

DÄREMOT TILLÄMPAS SPANSK LAG VAD GÄLLER SJÄLVA FORMEN FÖR UPPRÄTTANDE AV BOUPPTECKNING OCH SKIFTE.

 

BESKATTNING

Fast egendom beskattas i Spanien.

Lös egendom beskattas i Sverige.

Skatt som erlägges i Spanien kan enligt dubbelbeskattningasavtalet återbetalas under vissa betingelser genom en ansökan hos Kammarkollegiet i Stockholm

(Avtal Spanien-Sverige NR 47, 16 juni 1976).

 

LÅT OSS BÖRJA MED HANDLINGARNA/DOKUMENTATIONEN SOM KRÄVS:

 

DOKUMENTATION

Handlingar som behövs för att upprätta bouppteckning och genomföra arvsskifte i Spanien.

1) Dödsfallsintyg och släktutredning (från skatteförvaltningen) denna handling skall översättas till spanska och sedan vidimeras att översättningen är godkänd, ) Apostille stämpel

2) Svenskt testamente (om det är ett omfattande testamente krävs auktoriserad översättare ) Apostille stämpel

3) Äktenskapsförord översätts samt Apostille stämpel

4) Svensk bouppteckning om det handlar om större värden skall denna översättas av auktoriserad översättare och Apostille stämpel

5) Intyg angående innehåll i svensk arvslagstiftning eller/och , även angående den ekonomiska relationen mellan makar, Apostille stämpel

6) Upprättande av en fullmakt till förmån för ett ombud i Spanien, skall vara på spanska och UNDERSKRIVS AV BERÖRDA PERSONER INFÖR NOTARIUS PUBLICUS samt Apostille stämpel

Börja med att samla uppgifter som behövs för att utfärda en fullmakt:

a) Fullt namn av ombud i Spanien

b) civilstånd av Ert ombud

c) komplett adress av Ert ombud

d) om Ert ombud är spanjor krävs hans/hennes D.N.I. nummer

e) om Ert ombud inte är spanjor krävs hans/hennes passnummer, hans/hennes

nationalitet och hans/hennes N.I.E. (ID- nummer för utläningar)

f) era personuppgifter behövs också men de van vi få fram från er passkopia

och ert personbevis

7) Handlingar som avser kvarlåtenskapen i Spanien, (översätts)och legaliseras av
Ambassad om denna utförs i Sverige, i annat fall gör man det hos N.P. i Spanien.

a) vidare skall intyg infordras från bank på saldot på bankkontot per dödsdagen, (översättes )

b) ägandebevis över fast egendom (översättes)

c) ägandebevis över spanskt registrerat fordon

d) kvitto på betalda skatter i Spanien såsom fastighetsskatt (kommunalt) och där taxeringsvärdet framgår.

e) intyg från Centrala testamentsregistret i Madrid

8) Ev. autentisk kopia av spanskt testamente

9) Personbevis det är inget uttalad krav från spanska myndigheter eftersom ett motsvarande system saknas, men det underlättar betydligt för olika myndigheter som har till uppgift att förhindra bedrägerier om man kan lämna ett personbevis med släktutredning, där det framgår vilka barn som finns, både myndiga och omyndiga etc. Detta personbevis kan endast erhållas på svenska (av skatteförvaltningen) varför det måste översättas och legaliseras av Ambassaden. Är det fråga om ett mindre arv, kan man begära av skatteförvaltningen ett enkelt personbevis på engelska, (då slipper man kostnaden för översättningen) Apostille stämpel

10) Passkopia, är inget krav, men det ger en säkerhet till utredarna hos myndigheterna, då man identifierar personen/personerna, kopian skall ha en kvalitet så att man kan se fotot på kopian personbeviset binds ihop med översättningen och passkopian ). Apostille stämpel

GLÖM INTE

Alla handlingar på svenska, MÅSTE översättas till spanska, vissa handlingar av auktoriserad översättare därefter måste översättaren legaliseras genom en Apostille stämpel.

En fullmakt till förmån av ett ombud i Spanien kan endast ske på spanska och måste alltid först undertecknas inför Notarius Publicus i Sverige Apostille stämpel

En fullmakt upprättad efter svensk modell , inför två vittnen är EJ GILTIG i Spanien.

FULLMAKTEN SKALL UNDERTECKNAS AV SAMTLIGA DÖDSBODELÄGARE, ibland kan det vara praktiska hinder varför likalydande fullmakter kan upprättas och undertecknas av olika Notarius Publicus i Sverige.
Apostille stämpel

Lagintyg krävs i regel av Spansk Notarius Publicus angående innehållet i svensk arvslagstiftning, även om ett lagintyg kan utfärdas t.ex. av svensk Notarius Publicus, brukar spanska myndigheter kräva (regionalt olika) tillämpliga delar av den svenska lagen, (översatt till spanska) bifogas med en Apostille stämpel

Översättningen måste godkännas och legaliseras eller göras av auktoriserad översättare. Apostille stämpel

Intyget skall omfatta vad som är tillämplig från fall till fall, t.ex. efterlevande makes rätt, bröstarvinges rätt, lagstiftning ang. ev äktenskapsförord, giftorätt, boskillnad etc.

(ditt ombud har ofta redan flera av dessa handlingar översatta, eftersom det är standard text).

SPANSKA dokument, kvitton etc. MÅSTE företas i original.

Om den avlidne (svensk) avlider i SPANIEN , behövs förutom dödsfallsintyget från det spanska civilregistret även det svenska dödsfallsintyget med släktutredning från (skatteförvaltningen).

Intyg från testamentsregistret i Madrid är en handling som alltid är nödvändig för att kunna ärva i Spanien.

Denna handling anskaffas av ditt ombud, men dessförinnan behöver han alla svenska handlingar erforderligt legaliserade, översatta osv.

Har den bortgångne upprättad ett spanskt testamente skall en sk. autentisk kopia av detta bifogas till bouppteckningen. Detta görs i Spanien via ditt ombud hos Notarien på orten.

Ett testamente som upprättas i Sverige och i enlighet med bestämmelser i svensk lag är giltigt även i Spanien.

Ett i Sverige upprättat testamente med underskriften från två vittnen kan vara bekymmersamt att få godkänt i Spanien utan en massa krångel.

En advokat, en revisor eller annan person som känner familjen och kan förklara att han bekräftar underskriften och att det var den avlidnes testamente, kan underlätta vidare bedömning.

Här krävs det ofta ett lagintyg vad som gäller svensk lagstiftning, vilket är som ett sista testamente.

Ett gott råd är att den som har egendom i Spanien och vill upprätta ett testamente gör det då på en gång inför en advokat eller Notarius Publicus i Sverige, för att bespara efterlevande en mängd besvär med bevisningsfrågor. Apostille stämpel

Ett spanskt testamente är ett sk olograft testamente som måste vara upprättat i sin helhet för hand av testatorn. Vidare finns ingen motsvarighet för inbördes testamente i Spanien, makar kan ej upprätta gemensamt testamente på en gång och i en och samma handling. Var och en måste upprätta sitt eget testamente separat.

Frågan om hur och på vilket sätt vi kan bevisa att det testamente som inlämnats är den bortgångnes sista vilja , uppstår alltid eftersom det inte finns ett centralt register i Sverige för testamenten.

På grund av ovan nämnda problem som kan uppstå för att skifta ett arv i enlighet med ett svenskt testamente är det tillrådligt att upprätta ett testamente i Spanien som begränsas till att omfatta endast egendomen i Spanien. Är avsikten att successionen skall ske i enlighet med innehållet i svensk lag, intestatarv, finns det ej någon anledning att upprätta spanskt testamente eftersom arvsrätten ändå bevisas genom lagintyget enligt ovan nämnt.

KOM IHÅG att ifall testamente upprättas i Spanien kan detta upprättas med sk dubbel kolumn, svenska och spanska bredvid varann vilket godkändes av en auktoriserad översättare.

Testamenten kan ej förkomma i Spanien då dessa registreras och förvaras slutligen i centralregistret (Testamentregistret) i Madrid vilket är en säkerhet, varför ev egendom inte kan försäljas genom brottslig handling eller uppsåt.

Bouppteckningen. Har dödsboet tillgångar både i Sverige och i Spanien, skall såväl svensk som spansk bouppteckning upprättas. Bouppteckning skall inlämnas till skattemyndigheten inom 6 (sex) månader efter dödstillfället eller dispens söks via ombudet max. 12 månader.

Problemet är att det ofta ta längre tid att få handlingarna klara i Sverige för att kunna klara detta inom sex månaders- regeln varför det är lika bra att söka förlängning på en gång, via ombudet.

Innehåller den svenska bouppteckningen ej någon uppgift om den spanska kvarlåtenskapen upprättas en tilläggsbouppteckning i Spanien (via ditt ombud) och den svenska bouppteckningen tjänar då som grund för att bestyrka och bevisa i synnerhet dödsbodelägarnas arvsrätt samt den ekonomiska relationen mellan makarna.

Finns det fast egendom i Spanien i arvet, måste fullmakten till ombudet omfatta ALLA arvingarna Apostille stämpel utfärdad av svensk Notarius Publicus eller i annat fall måste samtliga åka till Spanien och inför Notarius Publicus underteckna erforderliga handlingar.

I spansk bouppteckning tas upp den fasta egendomen , banktillgodohavanden, ev. aktier i Spanien, fordon och annat som kan vara registrerat på den avlidne.

TILL SKILLNAD från Sverige tager man ej upp bohag eller liknande lösöre.

Eftersom detta schablon värderas till 3% på ett kvarlåtenskap understigande 20 miljoner Pts eller 5% om det värderas till ett högre belopp. (Här finns ju uppenbara godtyckliga intressekonflikter).

Är kvarlåtenskapen av sådan art att bohag eller lösöre ej finns, utan ENDAST banktillgodohavanden, har man möjlighet att begära REDUCERING av grundbeloppet för arvsskatteberäkningen med motsvarande belopp.

Skulder får tagas upp och i den mån de kan bestyrkas. Avdrag för kostnad i samband med SISTA sjukhusvistelsen eller VÅRD får göras och likaså avdrag för begravningskostnader. Däremot får avdrag ej göras för bouppteckningskostader.

Ett dödsbo erkänds ej som juridisk person i Spanien.

Begreppen "oskiftat dödsbo" och "orubbat bo" saknar motsvarighet i Spanien.

Detta är anledning till att den spanska bouppteckningen även måste omfatta arvsskifte och arvsskatten beräknas på varje arvtagares lott.

Bouppteckningsurkunden behövs för betalning av arvsskatt, för omregistrering av fast egendom och vid överföring av arvsmedel till utlandet (till Sverige i detta fall).

ARVSSKATT

Enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien från 16 juni 1976, NR 47, innehåller den bestämmelser och regler för undvikande av dubbelbeskattning av arv och gåvor. Men, men, (Spanien tillämpar, om vi uttrycker oss försiktigt en annan regel genom nya nationella lagar, vilket urholkar dubbelbeskattningsavtalet och skapar konflikter, dessutom tillämpas reglerna olika från plats till plats, en enhetlig reglering saknas och detta tyder väl på att det behövs en ny runda mellan ländernas myndigheter och en uppdatering av Haag konventionen).

Sålunda är praktiken följande;

Arvsskatt skall för fast egendom i princip erläggas i Spanien och alla kontanter etc i Sverige.

Bouppteckningen skall inlämnas till spanska skatteförvaltningen inom 6 månader eller med dispens får det förlängt till 12 månader.

 

Arvsskatten kan inbetalas genom en självdeklaration eller man inväntar skatteförvaltningens beräkning på arvsskatten (det sista avråds).

Om självdeklaration ej görs får man räkna med att det kan ta något år eller mer innan man erhåller något besked.

Vidare kompliceras detta tillvaron om arvingarna har för avsikt att sälja ev. egendom. Detta kan inte ske förrän arvsskatten är inbetald.

Därför är det att rekommendera att skaffa sig ett ombud som omedelbart sätter igång deklarationsprocessen, betalar in den beräknade arvsskatten och sedan får ett intyg från skattemyndigheten så att egendomen kan omregistreras (Lagfart-Escritura ) eller säljas.

Om arvingen ej är bosatt i Spanien måste denne, för att kunna deklarera och betala arvsskatten, representeras av ombud som är bosatt i Spanien minst sex månader per år och inneha en residencia. Ett ytterligare krav i samband med detta brukar vara att man ansökt och erhållit ett speciellt skatteindentifikationsnummer för utlänningar. ett sk. N.I.E nummer (numero de identificación para extranjeros).

 

REGISTRERING AV FAST EGENDOM

Oaktad om man bara skall sälja sin egendom eller detta sker i samband med arv, så ställer spanska myndigheter stora krav på dokumentation, för att försäkra sig att omregistreringen går korrekt till.

I regel är det billigare att göra det i Spanien hos ditt blivande ombud, men handlingarna måste till slut legaliseras på Ambassaden i Sverige, varför det kan vara praktiskt att sammanställa handlingarna i Sverige, för att sedan sända allt komplett på en gång istället för att skicka en handling då och då. (Du gör upp med ditt ombud vilket är mest praktiskt för din personliga del).

NÅGRA PRAKTISKA TIPS

När en familjemedlem avlider, och du har arvsrätt, i en situation med det egna sorgearbete, är det svårt och mycket begärt att vara klartänkt, men alla formaliteterna måste göras, dels här i Sverige och därutöver även i Spanien.

P g a den korta tiden som dessutom står en till förfogande i Spanien, tillkommer det en stressituation där det viktigt att man skaffar sig hjälp från allra första början.

Gör upp en handlingsplan

1 - Gör upp en lista över alla handlingar som kommer att behövas (enligt ovan).

2 - Ta reda på vem som kan bli ditt ombud i Spanien (var varsam med valet)
kolla upp personen med andra svenskar ex Nordisk - Spanska föreningen och vilken erfarenhet de har av personen i fråga.

Om allt går som det skall, är ditt ärende klart inom 1 år i Spanien, men vi har hundratals fall där 2-3 år är mer regel än undantag, och alla för oss kända fall kan uteslutande hänföras till dålig rådgivning eller att man försökt hitta egna vägar som man tror sig kunna " fixa " själv med hjälp av någon som talar spanska. Detta räcker inte långt!

Avslutningsvis, det är inte av illvilja eller byråkrati som de spanska myndigheterna är noggranna, det är till skydd för arvingarna , tyvärr förekommer det mycket brottslighet, där det finns lättförtjänta pengar finns det även bovar, och en person i sorg är tyvärr en utsatt person!

 

DEL 2

Vi har ofta fått förfrågan huruvida spanska staten beslagtar ett arv efter en utländsk medborgare i det fall att denne inte haft testamente upprättat i Spanien. Detta är inte riktigt, men däremot underlättar det pappersprocessen i arvsärendet, om den avlidne har testamente upprättat i Spanien som dock kommer att jämföras med ett ev svensk testamente.

Vi hoppas med denna artikel klarlägga processen för arv i Spanien.

Det fundamentala är att enligt spansk arvsrätt, är den korrekta lagstiftningen att använda alltid den avlidnes nationella lagstiftning. (I en svensk persons fall är det alltså svensk lagstiftning som reglerar arvsrättigheterna från denna person) Med andra ord, i det fall att den avlidne inte upprättat testamente, uppdelas arvsboet i enlighet med den avlidnes nationella lag.

Förfaringssätt för att förbereda arvsdeklaration i Spanien.

Som första steg måste man ansöka om intyg på den avlidnes s k Sista Önskan - Ultimas Voluntades - hos Ministerio de Justicia. I detta intyg om Ultimas Voluntades framgår samtliga testamenten som den avlidne upprättat i Spanien. Det är alltid det senast upprättade testamentet som gäller. Ansökan om nämnda intyg är obligatorisk, även i de fall där man med säkerhet det att den avlidne inte upprättat testamente i Spanien.

När man ansöker om intyget om Ultimas Voluntades sker, måste man bifoga en originalkopia på dödsfallsintyget, utfärdat av Registro Civil. Om dödsfallet skett i utlandet ska dödsfallsintyget, utfärdas av den auktoriserade utländska myndigheten, legaliseras och översättas till spanska av auktoriserad översättare.

När intyget om Ultimas Voluntades erhållits, ska någon av de arvsberättigade, eller person som utsetts av dessa genom fullmakt, avhämta en autentisk kopia på den avlidnes testamente hos den spanska Notarie inför vilken det senaste testamentes upprättades. I de fall där det inte finns testamente upprättat i Spanien, men det finns upprättat i Sverige i enlighet med svensk lagstiftning, ska detta översättas av auktoriserad översättare och legaliseras. I de fall där den avlidne varken upprättat testamente i Spanien eller Sverige, måste först arvsdeklarationen upprättas av arvstagarna till den avlidne. Denna kan förberedas antingen i Sverige och senare översättas till spanska av auktoriserad översättare och legaliserad, eller i Spanien genom att framvisa de nödvändiga dokumenten och handlingarna.

När de nödvändiga handlingarna förberetts, upprättas arvsdeklarationen i Spanien - Declaracion de herederos y adjudicación de los bienes en España - , därefter inbetalas de eventuella arvsskatterna, och slutligen inregistreras densamma hos respektive registreringskontor.

Som vi tidigare nämnt är det dock lämpligt att upprätta testamente för tillgångarna i Spanien, för att på så sätt göra arvsproceduren i Spanien smidigare, enligt vad som nämnts i ovanstående stycken. Att översätta och legalisera handlingar från svenska till spanska och sedan legalisera dessa är ofta kostsamt, varför testamentet i Spanien även kan innebära att kostnaderna i arvsärendet reduceras. Det spanska testamentet kan allsidigt omfatta de tillgångar som testamentatorn innehar eller kommer att inneha i Spanien. När Du upprättar testamente i Spanien är det rekommendabelt att använda sig av professionella tjänster för att bättre kunna strukturera skatterna och minimisera arvsskatten för arvingarna i framtiden.

Arvsskatt - Impuesto sobre Sucesiones.

I Spanien är den frivilliga inbetalningsperioden för arvsskatt 6 månader räknat från dödsfallsdatumet. Procentsatsen för skatten är densamma för spanjorer som för utlänningar. Avskrivningsperioden för skatten är 5 år räknat från utgången av sista datumet på den frivilliga inbetalningsperioden. (Med andra ord 5 år, 6 månader och 1 dag räknat från dödsfalls datumet).

I enlighet med gällande spansk lagstiftnig för arvsskatt, kan följande avdrag göras från arvet för varje arvstagare, beroende på ålder och släktskapsled till den avlidne.

 

Uppgifterna är från 1995 och eventuella ändringar kan förkomma -- kontakta gärna per e-mail Fru Bergman i Spanien enligt nedan.

1. - Grupper för avdrag från kvoten beroende på arvingarnas släktskapsled till den avlidne.

Grupp I : Förvärv av ättlingar och adoptiva ättlingar yngre än 21 år : 2.602.000,- Pesetas, plus
650.500,- Ptas, per år som understiger tjugoett tills arvingens ålder nås, reduceringen
får inte överstiga 7,806,000,- Pesetas.

 

Grupp II : Förvärv av ättlingar och adoptiva ättlingar med 21 år eller mer, makar, föräldrar, far och
mor föräldrar även adoptivföräldrar : 2.602.000,- Ptas.

 

Grupp III : Förvärv av kollaterala i andra och tredje grad, föräldrar, far och mor föräldrar
och ättlingar genom äktenskap : 1.303.000,- Ptas.

Grupo IV : Vid förvärv av mer avlägsna kollaterala och främlingar, finns det inte rätt till avdrag.

Vid förvärv till fysiskt eller psykiskt handikappade personer, tillämpas en reducering med
7.806.000,- Ptas, utöver vad de berättigas till beroende på släktskapet med den avlidne.

I dessa fall anses handikappade personer vara de som har rätt till reducering enligt lagen om
Inkomstskatter.

Summan som erhållits efter motsvarande avdrag, åläggs följande procentssatser enligt tabellen för
arvsskatter.

2. - Skattetabell för Arvs- och Gåvoskatt:

Basbelopp

Skatt

Resterande basbelopp

Tillämplig procentsats

Upp till Pesetas

Pesetas

Upp till Pesetas

Procentsats

0

1.303.000 Pts

7,65%

1.303.000 Pts

99.680 Pts

1.303.000 Pts

8,50%

2.606.000 Pts

210.435 Pts

1.303.000 Pts

9,35%

3.909.000 Pts

332.265 Pts

1.303.000 Pts

10,20%

5.212.000 Pts

465.171 Pts

1.303.000 Pts

11,05%

6.515.000 Pts

609.153 Pts

1.303.000 Pts

11,90%

7.818.000 Pts

764.210 Pts

1.303.000 Pts

12,75%

9.121.000 Pts

930.342 Pts

1.303.000 Pts

13,60%

10.424.000 Pts

1.107.550 Pts

1.303.000 Pts

14,45%

11.727.000 Pts

1.295.834 Pts

1.303.000 Pts

15,30%

13.030.000 Pts

1.495.193 Pts

6.505.000 Pts

16,15%

19.535.000 Pts

2.545.750 Pts

6.505.000 Pts

18,70%

26.040.000 Pts

3.762.185 Pts

13.010.000 Pts

21,25%

39.050.000 Pts

6.526.810 Pts

26.000.000 Pts

25,50%

65.050.000 Pts

13.156.810 Pts

65.050.000 Pts

29,75%

130.100.000 Pts

32.509.185 Pts

framöver

34,00%

 

3. - Koefficient multiplikador

Skattekvoten för denna skatt framtas genom att tillämpa den koefficienta multiplikadoren till basbeloppet
beroende på tillhörande grupp som beskrivs nedan, fastställda beroende på skattebetalarens tidigare
förmögenhet och dess tillhörande grupp, enligt släktgraden, som beskrivs under punkt 1.

Tidigare existerande Förmögenhet

Grupper enligt punkt 1

Miljoner Pesetas

I och II

III

IV

0 - 65

1,0000

1,5882

2,0000

65 - 327

1,0500

1,6667

2,1000

327 - 655

1,1000

1,7471

2,2000

mer än 655

1,2000

1,9059

2,4000

Vi hoppas att denna artikel har hjälpt till att klarlägga några punkter angående arv, dess förfarande och även skattetabell för betalning av denna skatt.

Consulting Europeo Financiero Fiscal, S.L.

Ann-Charlotte Bergman
e-Mail:
acbergman@ari.es

 

.

Golf i Spanien Golf in Spain Golf in Spain Golf in España

Hyra semesterbostad i Spanien Let a property in Spain Ferienhauser in Spanien Alquilar in España

Hyr bil i Spanien på 19 mest populära platser Car rental in 19 mayor places in Spain Autovermietung in den 19 wichtigsten ortens Spanien Coche Alquilare in España

Biluthyrning World Wide Car Rental / Rent a Car World Wide Autovermietung in der ganzen Welt

Denna sida är producerad av f.d. Konsul för Spanien i Göteborg, Toni Schönfelder . Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el ex Cónsul Honorario de España en Gotemburgo, Sr. D. Toni Schönfelder Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by the former Consul of Spain in Gothenburg, Mr Toni Schönfelder The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.

Toni Schönfelder © 1995-2009