REGERINGSKANSLIET

1998-02-03, ju 98/402

Justitiedepartement

Enheten för processrätt och utsökningsrätt (L4)
Hovrättsassessor Håkan Friman
Telefon 08-405 47 57

Till den spanska översättningen

Intyg angående svensk konkursrätt

Regler om konkurs ges främst i konkurslagen (1987:672). Grundläggande för en svensk konkurs är att en gäldenärs samtliga borgenärer härigenom i ett sammanhang tvångsvis tar i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar och att tillgångarna under konkursen omhän-dertas för borgenärernas räkning av konkursboet (1 kap. 15 konkurs-lagen).

I samband med ett konkursbeslut skall domstolen enligt 2 kap. 24 § konkurslagen utse en konkursförvaltare. Det åligger, enligt 7 kap. 8 § första stycket i samma lag, förvaltaren att ta till vara borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt vidta alla de åtgärder som främjar en förmånlig och snabb avveckling av boet.

Av 3 kap. I § konkurslagen framgår att gäldenären inte får råda över egendom som hör till konkursboet sedan beslut om konkurs har meddelats och att han inte heller får åta sig sådana förbindelser som kan göras gällande i konkursen. Till ett konkursbo räknas, enligt 3 kap. 3 § konkurslagen, all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom under konkursen och som är sådan att den kan utmätas samt även den egendom som kan tillföras boet genom återvinning. Undantag gäller dock bl. a. för egendom som omfattas av rättshandlingar vidtagna efter konkursbeslutet av motparter till gäldenären som varit i god tro i fråga om konkursen (3 kap. 2 § konkurslagen).

Enligt rättspraxis från Högsta domstolen (se t.ex. Nytt Juridisk Arkiv 1956 sid. 1 ff) anses en svensk konkurs som beslutats av domstolen i den ort där gäldenären har sitt hemvist (en s.k. domicilkonkurs) i princip omfatta även gäldenärens egendom utanför Sverige.

Som hemvist för ett bolag anses, enligt den allmänna processrättsäga bestämmelsen i 10 kap. 15 rättegångsbalken, den ort där styrelsen har sitt säte eller, om säte för styrelsen inte är bestämt eller styrelse inte finns, där förvaltningen förs.

Beträffande fast egendom som ingår i konkursboet finns särskilda regler bl.a. i 8 kap. 6 § första stycket konkurslagen. Där föreskrivs att om fast egendom finns i boet, får förvaltaren begära att den säljs exekutivt och att egendomen också får säljas på annat sätt, om förvaltaren anser att det är fördelaktigare för boet. Vidare föreskrivs att om egendom säljs till konkursgäldenären eller någon denne sådan närstående person (som anges i 4 kap. 3 § konkurslagen) skall försälj ingen ha föregåtts av ett offentligt anbudsförfarande, om särskilda skäl inte gör det obehövligt.

I svensk rättspraxis (se Nytt juridiskt Arkiv 1945 sid. 48 8 ff och 195 1 sid. 753 ff) har det vidare slagits fast att ett utländskt konkursbo som i konkurslandet har partskapacitet och partshabilitet också tillerkänns en sådan ställning i Sverige.

 

Detta intyg har utfärdats på begäran av spanska konsulatet i Göteborg.

Lena Moore

Departementsråd

Golf i Spanien Golf in Spain Golf in Spain Golf in Espaņa

Hyra semesterbostad i Spanien Let a property in Spain Ferienhauser in Spanien Alquilar in Espaņa

Hyr bil i Spanien på 19 mest populära platser Car rental in 19 mayor places in Spain Autovermietung in den 19 wichtigsten ortens Spanien Coche Alquilare in Espaņa

Biluthyrning World Wide Car Rental / Rent a Car World Wide Autovermietung in der ganzen Welt