Till den spanska orginaltexten

UTRDAG URSPANSK LAG 29/1987 FRÅN DEN 18 DECEMBER OM ARV- OCH GÅVOSKATT
KAPITEL V

Beskattningsunderlag

§ 20 Beskattningsunderlag.
1. Vid förvärv som är föremål för denna skatt, beräknas beskattningsunderlaget genom att utgå från det skattepliktiga beloppet och från detta görs de avdrag som gäller enligt spansk lag 21/2001, av den 27 december, genom vilken skatterättsliga och förvaltningsrättsliga åtgärder och det nya finansieringssystemet för de autonoma regionerna har godkänts för den autonoma regionen i fråga. Avdragen tillämpas i följande ordning: i första hand statliga avdrag och därefter de avdrag som gäller för den autonoma regionen i fråga

2. Vid förvärv genom arv, inkluderat de förvärv som görs av förmånstagare i livförsäkringar, ska följande avdrag tillämpas, om inte den autonoma regionen i fråga har reglerat avdragen som avses i föregående stycke eller om avdragen som gäller i den autonoma regionen inte är tillämpliga på den skattskyldige:

a) Det avdrag som gäller för personer som är inkluderade i följande grupper: Grupp I: Avkomlingar eller adopterade, som är yngre än tjugoett år: 15 956, 87 euros, plus 3 990, 72 euros för varje år som återstår innan arvingen fyller tjugoett år. Avdraget får dock aldrig överstiga 47 858, 59 euros.

Grupp II: Avkomlingar och adopterade som är tjugoett år eller äldre, äkta makar, förfäder i rakt uppstigande led och adoptanter:15 956, 87 euros.

Grupp III: Släktingar på sidolinjen i andra och tredje grad, förfäder eller avkomlingar genom ingifte: 7 993,46 euros.

Grupp IV: För släktingar på sidolinjen i fjärde graden eller mer avlägsna släktingar eller utomstående personer gäller inga avdrag. . Förutom de avdrag som kan komma att gälla beroende på släktskapet med den avlidne, tillämpas ett avdrag på 47 858,59 euros för de personer som enligt lag anses ha en partiell funktionsnedsättning som motsvarar 33 procent eller mer, upp till 64 procent, i enlighet med den bedömningsball som avses i artikel 148 i den omarbetade texten av den spanska allmänna lagen om socialförsäkring, antagen genom kungligt lagdekret 1/1994, av den 20 juni. Avdraget ska vara 150 253,03 euros för de personer som, enligt ovan nämnda lag, styrker att de har en funktionsnedsättning som motsvarar 65 procent eller mer.

b) Oavsett vilka avdrag som nämns ovan, tillämpas ett avdrag på 100 procent, med ett tak på 9 195, 49 euros, på de belopp som har mottagits av förmånstagare i livförsäkringar, när släktskapet med den avlidne var make, förälder, barn, adoptivförälder eller adoptivbarn. Vad gäller kollektiva försäkringar som har tecknats av företag till förmån för sina anställda, åsyftas släktskapet mellan den försäkrade som har avlidit och dess förmånstagare.

Endast ett avdrag gäller per skattskyldig, oavsett hur många livförsäkringar som personen är förmånstagare i, och avdraget ska inte tillämpas när förmånstagaren har den rättighet som fastställs i den fjärde övergångsbestämmelsen i denna lag.
(…)
3. Om samma egendom, inom en 10-års period, är föremål för två eller flera arvsskiften till förmån för avkomlingar , skall avdraget vid det andra arvsskiftet och följande, dessutom omfatta, det belopp som betalades i arvskatt vid föregående arvsskiften. Subrogation av egendomen godkänns när detta bestyrks tillförlitligt.
(…)

5. Vid förvärv av gåvor eller jämförbart, ska beskattningsunderlaget vara detsamma som det skattepliktiga beloppet, förutom om något annat stadgas i följande stycken och i den första av slutbestämmelserna, förutsatt att den autonoma regionen inte har reglerat avdragen som avses i stycke 1 eller om avdragen i den autonoma regionens lagstiftning inte är tillämpliga på de skattskyldige.

6. Om gåva sker till förmån för make, avkomlingar eller adopterade, av andelar i en enskild firma eller andelar i ett företag som tillhör givaren, och för vilka undantag gäller, som är reglerade i åttonde stycket i artikel 4 i spansk lag 19/1991, av den 6 juni, om förmögenhetsskatt, tillämpas ett avdrag från det skattepliktiga beloppet för att fastställa beskattningsunderlaget till 95 procent av anskaffningsvärdet, förutsatt att följande villkor uppfylls:

a) Att givaren är 65 år eller äldre, eller har en total bestående invaliditet eller stor grad av invaliditet.

b) Att givaren ska upphöra med att utöva styrande funktioner om givaren utövade sådana funktioner. Givaren ska också upphöra att motta ersättning för utövande av nämnda funktioner från tidpunkten för överlåtelsen. Vid tolkning av denna bestämmelse ska givaren inte anses utöva styrande funktioner om han eller hon enbart är medlem i bolagets styrelse.

Biluthyrning World Wide